Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.

II. Definicje

 1. Usługodawca – Pitagoras.pl – Sławomir Wójcik z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Orlej 22/1, 53-143 Wrocław, NIP 876-194-88-11, Regon: 932733741.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

III. Zakres usług

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  a. sprzedaż produktów w tym książek, e-booków, kodów dostępów do testów online prezentowanych w sklepie internetowym, który jest dostępny pod adresami sklep.pitagoras.pl i pitagoras.pl;
  b. możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkownika materiałów (testów, tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
  c. przesyłanie newsletterów do Użytkowników;
 2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.

IV. Zawarcie umowy świadczenie usług

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika.
 2. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług (testy online) niewymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 3. Zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez sklep internetowy należy wejść na stronę internetową sklep.pitagoras.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w sklepie i złożyć elektroniczne zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi instrukcje lub komunikaty.
 4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

V. Płatności

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
  a. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem) lub przelewem bezpośrednim;
  b. płatnością za pomocą karty płatniczej;
 2. Operatorem technicznym płatności elektronicznych jest PayU SA. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

VI. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

VII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkowników.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail osobom, których dane kontaktowe posiada. Wiadomości mogą odnosić się do promowania serwisu, informacji o aktualizacjach, nowych projektach, kalendarium imprez matematycznych.
 4. Każdy użytkownik, który pozostawił swoje dane w serwisie Pitagoras.pl lub zostało to uczynione bez jego wiedzy może je zmienić lub usunąć kontaktując się pod adresem kontakt@pitagoras.pl

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem zgodnie z przepisami o ochronie niektórych praw konsumentów może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni.
 2. Wskazany termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar nie może w szczególności mieć śladów używania. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Sławomir Wójcik – Pitagoras.pl ul. Tenisowa 17, 53-013 Wrocław.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 6. W przypadku e-booków i kodów dostępu do testów online odstąpienie możliwe jest wyłącznie przed wykorzystaniem przez klienta linku umożliwiającego pobranie pliku. Po pobraniu pliku lub wykorzystaniu kodu Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

X. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@pitagoras.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: numer zamówienia lub identyfikator nadany w trakcie korzystania z usługi, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może kierować na adres kontakt@pitagoras.pl.